Членство в INBI

 

Членска програма на системата INBI

Български филиал – Лаборатория за развитие INBI

Ставайки член на Лаборатория за развитие INBI, вие преди всичко изразявате своето отношение към дейността на системата INBI и идеите, които се развиват в нея и са основани върху качественото формиране на личността. Всеки член следва да разбира отговорността за собственото си развитие и да уважава системата INBI, която поставя пред себе си задачата да изучава реалните човешки ценности.

В системата INBI е разработена членска програма с привилегии към нейните членове. За придобиване на членски статус е необходимо подаване на заявка за получаване на карта.

Какво дава членската карта

 • Възможност да се получава редовно информация за мероприятията, които се провеждат в INBI.

 • Възможност за приоритетно участие в различните мероприятия и акции, на местно и международно ниво.

 • Възможност за посещаване на мероприятия, предназначени само за членове на INBI.

 • Право на намаления за семинари, майсторски класове, фестивали, редовни занятия, провеждани от INBI на местно и международно ниво.

Критерии за членство

Член на Лаборатория за развитие INBI може да стане всеки, който проявява интерес към метода на развитие в системата INBI и уважава принципите, върху които тя се опира, между които:

 • постоянен стремеж към самоусъвършенстване;

 • отговорност за своите действия и постъпки;

 • потребност от по-дълбоко разбиране на законите на развитие на света и човека.

Условията за членство

 • Поддаване на заявка с предоставяне на следната информация: две имена, телефон за връзка и имейл.

 • Заплащане на встъпителна такса в размер на 81 евро (160 лв.).

Бележка: Встъпителната вноска може да се извърши във всеки един момент, но е с валидност до 30 септември на съответната или следващата година, след което за продължаване на членството се заплаща ежегодната такса за членски внос.

Валидност на членството

Членството е с продължителност 1 година – от 1 септември до 31 август. Действието му се подновява ежегодно в периода от 1 до 30 септември, чрез заплащането на ежегодна такса за членски внос, чийто размер зависи от статусното ниво на членската карта.

Видове членски карти

Статусна карта „Алхимик“

Картата „Алхимик“ се издава на всеки, който има интерес да изследва и усъвършенства природата си чрез инструментите на даоисткия метод на системата INBI. Картата има 4 нива. Издаването и получаването на карта отговаря на I ниво и не предполага допълнителни условия.

Повишаване на статусното ниво

Основен критерий за повишаване в нивото на статусна карта „Алхимик“ е изразено отношение на постоянство и последователност в развитието в рамките на системата INBI. Решението за тази възможност се взема от ръководството на филиала.

Условия за получаване на статусна карта „Алхимик“, II ниво:

 • непрекъснато членство в продължение на най-малко 3 години;

 • задълбочена самостоятелна работа;

 • редовни посещения на групови занятия;

 • посещение на статусни събития, насочени към подготовка или запознаване със задачите на II ниво;

 • потвърждение на заявката от ръководството на филиала.

Условия за получаване на статусна карта „Алхимик“, III и IV ниво:

Решение за получаване на карта от III и IV ниво се взима индивидуално от ръководството на INBI.

При всяко преминаване към по-високо ниво се заплаща такса за издаване на карта в размер на 15 евро (30 лв.).

Притежателите на карти за II и по-високо ниво имат право:

 • да посещават мероприятия и събития от II ниво със задълбочена програма;

 • да се възползват от по-големи привилегии и отстъпки при участие в мероприятията, в сравнение с картите от I ниво.

Карта „Инструктор“

Инструкторът трябва да притежава статусна карта, обозначаваща нивото му в системата INBI.

Инструкторска карта се издава на водещи, покрили следните изискванията:

 • минимален стаж на водене на занятия в продължение на най-малко 3 години;

 • съгласуване на кандидатурата на инструктора с ръководството на филиала.

Инструкторът има право:

 • да получи карта на инструктор, чиято цена се поема от филиала;

 • да посещава при преференциални условия занятия и семинари;

 • да получава достъп до мероприятия за инструктори;

 • да получава хонорар за дейността си по воденето на занятия;

 • да предлага инициативи за популяризиране на занятията си.

Инструкторът е длъжен:

 • отговорно и целенасочено да съблюдава метода на преподаване в системата INBI;

 • отговорно да съблюдава принципите на работа на филиала;

 • да съблюдава коректно съгласуваната с ръководството на филиала програма на занятията;

 • да посещава занятия на друг(и) инструктор(и) във филиала си;

 • да заплаща годишен членски внос, в зависимост от статусното си ниво.

Всеки водещ в системата INBI може да получи допълнителна информация за критериите за инструкторски статус от ръководителя на филиала си.

Карта „Майстор“

Издава се строго индивидуално на инструктор от системата INBI, който е овладял майсторско ниво.

Притежателят на карта „Майстор“ заплаща годишен членски внос, в зависимост от статусното си ниво.

Ежегодни такси за членски внос

 • Членска карта за I или II ниво – 49 евро (95 лв.).

 • Членска карта за III или IV ниво – 64 евро (125 лв.).

 • При наличие на членска карта за I или II ниво и карта „Инструктор“/„Майстор“ общият членски внос за двете карти е 81 евро (160 лв.).

 • При наличие на членска карта за III или IV ниво и карта „Инструктор“/„Майстор“ общият членски внос за двете карти е 108 евро (212 лв.).

Просрочване на членски внос

При просрочване и неплащане на таксата за ежегодния членски внос в периода 1 – 30 септември, членската карта се счита за невалидна, като правата за членство в системата INBI се преустановяват.

В случай на изгубена членска карта

В случай на загуба на членска карта, моля уведомете администрацията на филиала.

За възстановяване на картата се заплаща такса в размер на 15 евро (30 лв.).

Контакти

Лаборатория за развитие INBI,

гр. София, бул. Черни връх 47, ет. 5

Тел. 0892 21 58 24

inbi@nullalquimia.bg