Членство в INBI World

Членска програма INBI World

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА INBI World

Международната организация INBI World ви представя програма за членство, която предоставя следните привилегии на своите членове:

 • Прeференциални цени за участие в занятия, курсове, семинари, лагери, майсторски класове, провеждани от INBI World на местно и международно ниво.

 • Възможност за редовно получаване на информация за мероприятията, които се провеждат от INBI World на местно и международно ниво.

 • Възможност за приоритетно участие в различните мероприятия и акции, на местно и международно ниво.

 • Възможност за посещаване на мероприятия, предназначени само за членове с клубни карти на INBI World.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯТА INBI World

Критерии за членство

Ставайки член на INBI World, вие преди всичко изразявате своето отношение към дейността на организацията.

Член на INBI World може да стане всеки, който проявява интерес към метода на развитие в организацията INBI World и уважава принципите, върху които тя се опира, като:

 • постоянен стремеж към самоусъвършенстване;

 • отговорност за своите действия и постъпки;

 • потребност от по-задълбочено разбиране на законите за развитие на човека и света.

 • стремеж за действие по принципа „за“, а не „против“.

Встъпване в членство

За встъпване в членство е необходимо:

 1. Подаване на заявка

Заявката може да подадете чрез формата в сайта или на inbi.world.bg@nullgmail.com, като предоставите следната информация:

 • Име и фамилия на кирилица и латиница

 • Град и държава

 • Телефон за връзка

 • Имейл за кореспонденция

 1. Заплащане на встъпителна такса в размер на 81 евро (160 лв.).

При встъпването в членство се издава карта I ниво.

Бележка: Встъпителната такса може да се заплати във всеки един момент, но е с валидност до 31 август на съответната или следващата година, след което за продължаване на членството се заплаща ежегодна такса за членски внос.

Валидност на членството

Членството е с продължителност 1 година – от 1 септември до 31 август.

Действието му се подновява ежегодно в периода от 1 септември до 31 октомври, чрез заплащане на ежегодна такса за членски внос, чийто размер зависи от статусното ниво на членската карта.

Прекратяване на членството

Членството се прекратява при просрочване и неплащане на таксата за ежегодния членски внос в периода 1 септември – 31 октомври, като членската карта се счита за невалидна и правата за членство в организацията INBI Word се преустановяват. Възстановяването е възможно при заплащане на встъпителната такста, като получаването на карта отговаря на I ниво.

ВИДОВЕ ЧЛЕНСКИ КАРТИ

ОБЩА КЛУБНА КАРТА

Картата се издава на всеки член, който посещава занятия и мероприятия в различните направления на организацията INBI World. Възможни нива на картата – I или II ниво. Притежателят на карта I ниво има право да получи обща карта II ниво при постоянно членство минимум 3 години.

СТАТУСНИ КАРТИ

Статусната карта е показател за развитие в избрано от вас приоритетно направление.

Карта АЛХИМИК

Карта АЛХИМИК се издава на всеки, който има интерес да изследва и усъвършенства природата си чрез инструментите на даоисткия метод на организацията INBI World. Карта Алхимик има 4 нива.

Карта АЛХИМИК, I ниво

Издаването и получаването на карта Алхимик, I ниво не предполага допълнителни условия.

Карта АЛХИМИК, II ниво

Основен критерий за повишаване в нивото на статусна карта АЛХИМИК е изразено отношение на постоянство и последователност в развитието в рамките на организацията INBI World.

Условия за получаване на карта Алхимик, II ниво:

 • непрекъснато членство в продължение на най-малко 3 години;

 • задълбочена самостоятелна работа;

 • редовни посещения на групови занятия и препоръка от водещ и/или инструктор;

 • посещение на статусни събития, насочени към подготовка и запознаване със задачите на II ниво;

 • потвърдена заявка от ръководството на филиала.

Решение за получаване на карта Алхимик, II ниво се взима от ръководителя на организацията INBI World.

Притежателите на карти за II имат право:

 • да посещават мероприятия и събития от II ниво със задълбочена програма;

 • да се възползват от по-големи привилегии и отстъпки при участие в мероприятията, в сравнение с картите от I ниво.

Карта АЛХИМИК, III и IV ниво:

Решение за получаване на карта Алхимик, III и IV ниво се взима строго индивидуално от ръководителя на организацията INBI World.

Притежателите на карти Алхимик III и IV ниво имат право:

 • да посещават мероприятия и събития от III и по-високо ниво със задълбочена програма;

 • да се възползват от по-големи привилегии и отстъпки при участие в мероприятията, в сравнение с картите от I и II ниво.

КАРТИ, ДАВАЩИ ПРАВО ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В INBI World

Карта ИНСТРУКТОР

Инструкторът е необходимо да притежава статусна карта, обозначаваща нивото му в организацията INBI World.

Инструкторът има право:

 • да провежда занятия, курсове, семинари в международната организация INBI World;

 • да посещава при преференциани условия мероприятията, орагнизирани от INBI World на местно и международно ниво;

 • да получава достъп до мероприятия за инструктори;

 • да предлага инициативи за популяризиране на занятията си.

Инструкторът е длъжен:

 • отговорно и целенасочено да съблюдава метода на преподаване в INBI World;

 • отговорно да съблюдава принципите на работа на филиала;

 • да съблюдава коректно съгласуваната програма на занятията;

 • да посещава занятия на други инструктори и майстори;

Карта МАЙСТОР

Издава се строго индивидуално на инструктор от организацията INBI World, който е овладял майсторско ниво. Предполага повече права и отговорности в сравнение с Карта ИНСТРУКТОР.

ЕЖЕГОДНИ ТАКСИ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС

 • Членска карта за I или II ниво – 49 евро (95 лв.).

 • Членска карта за III или IV ниво – 64 евро (12лв.).

 • При наличие на членска карта за I или II ниво и карта „Инструктор“/„Майстор“, общият членски внос за двете карти е 81 евро (160 лв.).

 • При наличие на членска карта за III или IV ниво и карта „Инструктор“/„Майстор“, общият членски внос за двете карти е 108 евро (212 лв.).

СМЯНА НА ЧЛЕНСКАТА КАРТА

При всяко преминаване към по-високо ниво се заплаща такса за издаване на нова карта в размер на 15 евро (30 лв.).

ИЗГУБЕНА ЧЛЕНСКА КАРТА

В случай на загуба на членска карта, моля уведомете администрацията на филиала. За възстановяване на картата се заплаща такса в размер на 15 евро (30 лв.).

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ТАКСИ

Плащането на встъпителната или ежегодна такса може да направите:

 • По банков път: ТСН 13 ООД, IBAN: BG83RZBB91551013168234.

Основание: Членски внос 2021/2022 г.

 • В брой: лице за контакт Таня Кривачка, тел.: 0892215824.

Заявка за членство в INBI World:

Трите Ви имена на кирилица *

Име и фамилия на латиница *

Държава и град *

Вашият Email *

Телефон *

Вид карта, която желаете да придобиете:

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате с съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

За контакт

m: inbi.world.bg@nullgmail.com

t: +359 988849485