Дао паспорт

 

ДАОИСТКА АКАДЕМИЯ INBI WORLD

Какво преставлява Дао паспорта

Дао паспортът е персонален документ, издаван от Даоистката академия INBI World. Той се явява един от основните инструментариуми, чийто критерии служат за обозначаване нивото на практикуващия и отразяват обема на преминатите практики и дисциплини. В него са изброени всички програми от даоистките направления на INBI World, включително теоретичните и практическите дисциплини.

Дао паспорт може да придобие всеки, който се занимава, усъвършенства и иска да проследи своето развитие в Даоистката академия INBI World.

В Дао паспорта се отбелязват преминатите нива на обучение в Даоистката академия: посещение на мероприятия и семинари, овладяване на теоретични и практически дисциплини.

Дао паспортът служи за оценка на квалификацията на практикуващия и е едно от условията за преминаване към второ и по-високо ниво на членство в Даоистката академия.

Срокът на действие на дао паспорта е неограничен. При получаване на Дао паспорта се заплаща еднократна такса. В случай на загуба, записите в Дао паспорта подлежат на възстановяване само в случай на потвърждение от администрацията на съответния филиал.

Задачи на Дао паспорта

 1. Да се обозначи образователната програма на съответното даоистко направление на INBI World;

 2. Да се ​​облекчи фиксирането на процеса по преминаване през отделните практики от практикуващите в рамките на съответното даоистко направление на INBI World;

 3. Да се улесни определянето на нивото на занимаващия се за допускане до семинари и признаване на квалификации;

 4. Да се осигури възможност за отбелязване на посещението на основни семинари и други мероприятия от даоистките направления, провеждани от INBI World;

 5. Да се позиционира занимаващият се в съответното даоистко направление.

Структура на Дао паспорта

Дао паспорта се състои от четири раздела.

Раздел Теория, който включва теоретичните дисциплини, изучавани в Даоистката академия, както и отбелязване на посещение на определена лекция.

Раздел Практика, състоящ се от практическите дисциплини, където се отбелязват посещенията и овладяването на дисциплините по нива.

Раздел Преминати нива, състоящ се от 4 нива, където се отбелязват посещенията на квалификационни семинари.

Раздел Мероприятия, където се отбелязват посещенията на турове и експедиции по даоистките програми на INBI World, както и посещенията на даоистки семинари и събития, които не са включени в Даоистката Академия на INBI World.

Печати в Дао паспорта

1.Отбелязване на посетените теоретични и практически дисциплини

Поставя се специален черен печат в долното поле на страницата на съответната дисциплина в разделите Теория и Практика и се фиксира фактическото посещение на съответния семинар, където се преподава тази дисциплина.

В разделите Теория и Практика се отбелязват само статусни мероприятия в рамките на Даоистката академия INBI World, тоест тези, чиято програма изцяло обхваща изучаваната дисциплина и отговаря на квалификационните изисквания на Даоистката академия. В названието на мероприятието задължително е указано «Статусно» или «Отбелязва се в Дао паспорта».

Печати се поставят при условие, че има присъствие на цялата програма на семинара по тази дисциплина. Повторните посещения на дисциплината се отбелязват с печат всеки път отделно. Броят на отбелязванията с печат е неограничен.

Отбелязването на посещение на дисциплините от второ и по-високо ниво се обозначава допълнително с римски цифри II, III, IV, V до печата. В програмата на семинара задължително се посочва принадлежността на семинара или дисциплината към 2-ро и по-високо ниво.

Отбелязването на посетените дисциплини става от момента на придобиване на Дао паспорта, но не по-рано от 1 септември 2008 г.

Печатите, отбелязващи посетените дисциплини се поставят в администрацията на съответния филиал на INBI World, където се провежда събитието. Срокът за поставяне на печати за участие в дисциплина е неограничен, при условие, че е запазен документ, удостоверяващ факта на участие в даденото мероприятие (регистрирация на мероприятието).

Преди семинара желаещите да отбележат посещението на дисциплината подават заявление до администрацията на съответния филиал на INBI World, приложено към Дао паспорта, като посочват името на дисциплината.

2. Отбелязване на овладените практики (колоквиум по практическа дисциплина)

Ставится однократно печатью красного цвета по факту освоения 1—5 уровней практической дисциплины. Оттиски проставляются в нижнем поле на страницах дисциплин в разделе Практика. 1—5 уровни освоения практики, от начального до продвинутого, последовательно фиксируются добавлением оттисков красной печати.

Поставя се еднократно червен печат при овладяване на 1–5 нива на практическа дисциплина. Печатът се поставя в долното поле на страниците с дисциплините в раздел Практика.
Нива 1–5 на овладяване на практиката, от начинаещ до напреднал, се фиксират последователно чрез добавяне на отпечатъци на червен печат.

Утвърждаването за овладяване на 1-во ниво на всяка практическа дисциплина се отбелязва с един отпечатък на червен печат. Отбелязване на овладяване на 1-во ниво имат право да поставят ръководителите на направления и майсторите на Даоистката академия INBI World.

Отбелязване на овладяване от 2–5 ниво на практиката има право да поставя само ръководителя на направление. Овладяването на 2-ро и по-високите нива се обозначава чрез последователно добавяне на отпечатъци от личния печат на ръководителя на направлението. Броят на печатите показва нивото на задълбочаване.

Овладяването на съответното ниво практика не зависи от нивото на членската карта. Отбелязванията за овладяване се поставят последователно, като се започва от 1-во ниво.

3. Отбелязване на преминатите нива

Фиксира посещаването на квалификационни мероприятия, към които се отнасят:

1 ниво:

  • Даоистки клубни лагери

2 ниво:

  • Семинар 2 ниво «Бяла пагода»

  • Лагер 2 ниво «Бяла пагода»

Отбелязването на преминатото ниво става с личния печат на ръководителя на съответното даоистко направление.

4. Отбелязване в раздел Мероприятия

Разделът Мероприятия съдържа: турове и експедиции по даоистката програма, както и семинари и събития с майстори, които не са включени в Даоистката академия INBI World и не се отнасят към категорията статусни мероприятия.

Отбелязването се прави в свободна форма от представителя на организатора на събитието или водещия, като се посочват дата, програма и личен подпис на водещия.

Критерии за овладяване на практиките (колоквиум по съответната дисциплина)

Оценката за овладяване на определена практическа дисциплина (колоквиум по съответната дисциплина) изисква признание на достигнатото съответно ниво от практикуващия в нейното изпълнение и осъзнаване.

Оценката на нивото на овладяване се извършва от ръководителя на съответното направление или майстор въз основа на следните фактори:

 • познаване на последователността на практиката;

 • придържане към вътрешните и външни принципи на практиката;

 • разбиране на задачите на практиката;

 • достатъчно ниво на концентрация, позволяващо да се контролира практиката;

 • способност да се обясни върху какво се работи в определена позиция на тялото в съответствие със задълбочаването;

 • периодът на посещение от практикуващия на редовни групови занимания или самообучение по методиката на Даоистката академия INBI World;

 • броят на посетените семинари, майсторски класове и други мероприятия, включващи съответната практика;

 • лично запознаване на ръководителя на направлението или майстора с опита на практикуващия.

Провеждане на колоквиум по съответната дисциплина

Колоквиумът по практическите дисциплини се осъществява по три начина:

1. Колоквиум по практическите дисциплини по време на семинар

Издържан колоквиум по коя да е дисциплина може да се регистрира на всеки семинар, воден от ръководителя на съответното направление или майстор.

5 дни преди началото на семинара, практикуващите, които са уверени в овладяването на определена дисциплина могат да подадат заявление, приложено към Дао паспорта до администрацията на съответния филиал на INBI World, като посочат:

 • название на дисциплината;

 • ниво на овладяване;

 • продължителност на периода на индивидуални или групови занятия по дадената практика;

 • количеството посетени семинари, майсторски класове и други мероприятия, включващи съответната практика.

По време на семинара водещият оценява нивото на занимаващия се в тази практика и ако прецени нивото на овладяване на дисциплината за достатъчно, в края на семинара го отбелязва в паспорта.

2. Изпит

Всички занимаващи се имат възможност да получат съответния печат за овладяването на практическа дисциплина като се явят на специален изпит. Изпитите се провеждат срещу заплащане, като датите и условията се определят допълнително при необходимост.
На изпит могат да се явят занимаващите се в група, а също и тези, които се занимават индивидуално.
Заявление за провеждане на изпит, с посочена дисциплина и ниво на овладяване е необходимо да се подаде до администрацията на съответния филиал на INBI World.

3. Колоквиум по дисциплината въз основа на резултатите от посещения на занятия

Ръководителят на направлението и майсторът имат право да зачетат дисциплината въз основа на резултатите от редовното посещаване на занятия в група, в която се преподава съответната практика при условие на лично запознаване с опита на практикуващия.

Условия на зачитане на колоквиум:

 • не по-малко от 2 години регулярни посещения на занятия в група;

 • потвърждение от инструктора на групата за достатъчната степен на овладяване на практиката от практикуващия;

 • лично запознаване на ръководителя на направлението или майстора с опита на практикуващия и признаване от него на фактическото овладяване на дисциплината.

Заявление за зачитане на колоквиум по съответната дисциплина въз основа на резултатите от редовното посещаване на занятия е необходимо да се подаде до администрацията на съответния филиал на INBI World с посочени:

 • название на дисциплината;

 • ниво на овладяване;

 • продължителност на посещения на занятията в група по тази дисциплина с посочен инструктор;

 • писмена оценка от инструктора на групата за степента на овладяване на практиката от практикуващия.

Как и къде да закупим Дао паспорт

Български филиал на INBI World: тел.: 0892215824, info@nullinbi.bg

Централен офис INBI World:

Москва, Площадь Борьбы, 13а, стр. 1, +7(495) 684-44-20, 684-41-17, inbi@nullinbi.ru