Даоистка система

 

Отчитайки горепосочените моменти, Даоистката Академия на INBI World – и като следствие този текст – си поставят следните задачи:

  1. Да се изведат и систематизират общите и основни характеристики на централните алхимични школи с оглед формирането и синтезирането на една концептуално и методологично унифицирана система. Тази систематизация/синтез се опира върху ученията на следните школи:

  • Школа/Път на Небесните Наставници (Tianshi dao) (Пет Мери Ориз (Wudoumi dao), Правилно Единство (Zhengyi dao));

  • Школа на Висшата Чистота (линия Маошан) (Shangqing (Maoshan pai));

  • Уданска Школа (Wudang pai);

  • Школи на Златния Еликсир (Jindan dao);

  • Школа на Съвършената Истина (Quanzheng pai);

  • Школа на Духовната Драгоценност (Lingbao pai);

  • Школа на Двойнствената Тайна (Chongxuan pai);

  1. Да се предложи структурен подход (вкл. класификации, описания и т.н.), ориентиран към съвременния ментален еволюционен статус на човечеството – и по-специално на Западния човек. Въпросните структуризации, следователно, не са взети директно от литературата по Даоистка алхимия (нещо, което така или иначе е невъзможно).

  1. Да бъде от практическа полза за хората, въвлечени в Даоистката практика. Въпреки високо теоретичния си формат, смисълът на този текст е да подпомогне концептуалното изясняване на практикуващия относно принципите, задачите и инструментите на Даоистката алхимия, с цел подобряване качеството на практиката.