Учение на Джунли Цюен

DjunliCuen

 

Учението на Джунли Цюене изградено върху познанието

на природата на мозъка (съдът на Нефритения император), изучаването на неговото дишане и закономерностите на неговото усъвършенстване. При това изкуство основно внимание се отделя на усъвършенстване на геометрията на мозъка, което дава много по-големи възможности в алхимичния път. В основата на даденото знание лежи Учението за Осемте двореца на мозъка.

Съдът на Нефритения император е най-важния съд за реализация на вътрешната алхимия. Фокусираното усилие на мозъка е това, което позволява всички процеси вътре в нас да се разбират, да се управляват и да се трансформират. Трансформацията на енергията и контролируемото повишаване на честота й е висшата реализация на вътрешната алхимия и съкровената цел на всеки адепт.

Вътрешната алхимия зависи и от други фактори, като работата на корема и наличието на вътрешна структура, но всички те остават непълноценни, ако мозъкът не е задействан в процеса. От друга страна, формирането на всички допълнителни фактори във вътрешната алхимия е невъзможно, ако мозъкът не е включен в работата по изграждането им.

Съгласно даоистката алхимия, изграждането на мозъка минава през три етапа:

  • балансиране;
  • синхронизиране;
  • центриране.

Тези етапи са абсолютно обективни и отговарят на строги и ясни физиологически изменения в мозъка. Балансирането е свързано с изравняване на степента на напълване на отделите на мозъка и особено – двете полукълба; когато мозъкът е балансиран ние сме овладели изкуството на внимаване. Синхронизацията е свързана с постигането на временно сцепление между отделите на мозъка, което дава допълнителна сила на мозъка и позволява временно управление на процесите вътре в нас и частична трансформация на енергията; когато мозъкът е синхронизиран, ние сме овладели изкуството на съсредоточаване. Центрирането на мозъка е свързано с формирането на нова структура в мозъка – ниуан-гун – която е негов център и е в състояние да управлява и трансформира енергията постоянно. Ако първите два етапа предполагат количествени изменения в работата на мозъка, третия предполага качественото му изменение. Когато мозъкът е центриран, ние сме овладели изкуството на концентриране.

Водещ: Пенко Иванов