Водещи, инструктори и майстори

 

В Лаборатория за развитие INBI има три нива на преподаване: водещ, инструктор и майстор.

Статус „водещ“

Статусът на „водещ“ в Лаборатория за развитие INBI се получава на два етапа:

 • съгласуване на кандидатурата на водещият и програмата на занятията, което ще провежда;

 • 3-месечен изпитателен период, в който да се проследи дали воденето на занятията отговаря на изискванията на Лаборатория за развитие INBI.

След успешното преминаване на 3-месечният изпитателен срок, водещият получава официален статус, който му дава следните права:

 • да посещава безплатно занятията на всички други преподаващи във филиала си;

 • да получава отстъпка от международните семинари от 1 ниво в размер на 15% и след съгласуване с ръководството на филиала си; за семинари от 2-ро ниво отстъпка не се предоставя;

 • да получава хонорар за дейността си по воденето на занятия в размер на 40% от общият приход на занятието му при група под 10 души и 50% – при група над 10 души;

 • да предлага инициативи за популяризиране на занятията си.

След успешното преминаване на 3-месечният изпитателен срок, водещият има следните задължения:

 • да предостави своя снимка и описание, които да го представят на официалният сайт на Лаборатория за развитие INBI;

 • отговорно и целенасочено да съблюдава методът на работа на Лаборатория за развитие INBI;

 • да съблюдава коректно съгласуваната с ръководството на филиала програма на занятията.

 • да отчита плащанията от съответното занятие, в случай на отсъствие на представител на официалната администрация;

 • да посещава минимум един път годишно международен семинар на Лаборатория за развитие INBI.

Ако в рамките на 6 месеца броят участници в занятията на водещият не надвишава 5 души, по преценка на ръководството на филиала, занятието подлежи на преразглеждане и може да бъде снето от програмата на филиала.

Статус „инструктор“

Статусът на „инструктор“ в Лаборатория за развитие INBI се получава след:

 • минимален стаж от 3 години със статус на водещ;

 • съгласуване на кандидатурата на инструктора.

Статусът на инструктор предполага, че инструкторът не просто съблюдава методът на Лаборатория за развитие INBI, но и е получил вътрешна реализация, благодарение на следването му.

Инструкторът има право:

 • да получи карта на инструктор, чиято цена се поема от филиала;

 • да посещава безплатно занятията на всички други преподаващи във филиала си;

 • да получава отстъпка от международните семинари от 1 ниво в размер на 30% и след съгласуване с ръководството на филиала си; за семинари от 2-ро ниво отстъпка не се предоставя;

 • да получава хонорар за дейността си по воденето на занятия в размер на 40% от общият приход на занятието му при група под 10 души и 50% – при група над 10 души;

 • да предлага инициативи за популяризиране на занятията си.

Инструкторът е длъжен:

 • отговорно и целенасочено да съблюдава методът на работа на Лаборатория за развитие INBI;

 • да съблюдава коректно съгласуваната с ръководството на филиала програма на занятията.

 • да отчита плащанията от съответното занятие, в случай на отсъствие на представител на официалната администрация;

 • да посещава минимум два пъти годишно международен семинар на Лаборатория за развитие INBI;

 • да посещава поне едно занятие на друг инструктор във филиала си;

 • да заплаща годишен членски внос в размер на 81 евро.

 • Статус „майстор“

Статус на „майстор“ в Лаборатория за развитие INBI се получава след:

 • минимален стаж от 10 години на практикуване;

 • определяне на нивото „майстор“ от страна на ръководството на Лаборатория за развитие INBI.

Статусът „майстор“ не се получава чрез кандидатура и не изисква фиксиран период със статус „инструктор“. Статусът на майстор предполага, че инструкторът не просто е получил вътрешна реализация, следвайки методът на Лаборатория за развитие INBI, но и външна такава, която може да изрази физически и енергийно.

Майсторът има право:

 • да получи карта на майстор, чиято цена поема сам;

 • да посещава безплатно занятията на всички други преподаващи във филиала си;

 • да получава отстъпка от международните семинари от 1 ниво в размер на 50%, без съгласуване с ръководството на филиала си; за семинари от 2-ро ниво отстъпка не се предоставя;

 • да получава хонорар за дейността си по воденето на занятия в размер на 40% от общият приход на занятието му при група под 10 души и 50% – при група над 10 души;

 • да предлага инициативи за популяризиране на занятията си.

Майсторът е длъжен: да заплаща годишен членски внос в размер на 81 евро.

Семинари на други водещи на 50% за водещи и безплатно за инструктори.